بخشداری مرکزی مهدیشهر
ENGLISH
شرح وظايف كارشناس سياسي وانتظامي

شرح وظايف كارشناس سياسي وانتظامي

1-كليه امور ارجاعي از سوي بخشدار محترم

2- كليه وظايف مربوط به امور مكاتبات محرمانه وغير محرمانه بخشداري مركزي

3- ايجاد وارتباط با ادارات ، نهادهاي دولتي وغير دولتي ، بانك ها وساير مراجع كه خدمات عمومي در بخش مركزي به مردم ارائه مي نمايند جهت نظارت بر فعاليت آنها ونظارت بر نحوه خدمات دهي بهتر آنها به مردم .

4- هماهنگي با بخشدار در برقراري جلسات شوراي اداري بخشداري مركزي وهمچنين شركت در جلسات وكميسيونهاي مرتبط حسب دستور بخشدار محترم

5- پيگيري امور احزاب وانجمن هاي سياسي

6- پيگيري مصوبات مربوط به كميسيون كارگري ، كميسيون پيشگيري ومقابله با سرقت وشوراي فرعي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر وغيره

7- همكاري در برگزاري انتخابات وشركت درجلسات كميته امنيت انتخابات

8- پيگيري امورات مربوط به مسائل امنيتي وانتظامي بخش مركزي

9- انجام امورات بخشداري مركزي وهماهنگيهاي لازم وارجاع نامه ها وغيره به كارشناسان بخشداري مركزي در غياب بخشدار محترم

10- انجام ساير امور محوله از جانب مافوق
1395/09/24
آدرس پستي: مهديشهر - ميدان شهدا - بخشداري مركزي مهديشهر - كدپستي: 3561935484 - تلفن: 33629050 - دورنگار: 33629050  ايميل:bkmahdishahr@ostan-sm.ir
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به بخشداری مرکزی مهدیشهر می‌باشد.
Powered by DorsaPortal